Történetünk


Alapszabály


Szmsz


 SZEREPVÁLLALÁSUNK!

 

A tudomány, a művészet, a kreativitás, a hit, a bizalom, a humánum, az együttműködés a
legfontosabb dimenziói annak az egységnek, mely a társadalom túlélését és fejlődését
lehetővé teszi. Ez a fejlődés a családokon és a családokban élő tudósokon, művészeken,
feltalálókon, gondolkodókon és a politikusokon tehát rajtunk múlik, s az ő összefonódó,
együttműködő egységük adja azt a dinamikus keretet, mely meghatározza jelenbeli és
jövőbeli életünket.

„Mondd, tettél-e valaha is valamit?”
/ Leonardo da Vinci /

Szervezetünk szellemi, etikai koncepcióját, célkitűzéseit fogalmazzuk meg az alábbiakban,
s tevékenységünket szigorúan és kontrollálhatóan az itt megfogalmazottak szerint
végezzük.
Társadalmaink problémái sokrétűek, változóak, nagyrészt globálisak, hatásai azonban végső
soron az egyéneknél, az embereknél jelennek meg. Az egyén a jelent éli meg, de gyermekei
kapcsán a jövő alakításának felelősségével szembesül a hatásokkal kapcsolatos kérdések
megválaszolásakor.
„A harmonikus, eleven kultúrák embereinek nincs érzékük a rekord, tehát a pillanatra kimért
idő iránt: nagy távlatokban gondolkoznak. Amikor egy kultúra válságba jut, a civilizáció, tehát
a hasznossági princípium egyféle pánikhatást vált ki az ilyen korszak embereinek lelkében, s

ekkor kezdődik az idő aggályos méricskélése.” Spengler felismerése kiinduló pontként szolgál
számunkra a felelős gondolkodás és cselekvés megalapozásában.
Korunk megoldásra váró feladatai oly mértékben összetettek, mélyen gyökerezőek és
sürgetőek, hogy még a tisztánlátás is nehéz. Ezért az eddigiekhez képest más szemlélet, más
megközelítés, paradigmaváltás szükséges a problémamegoldásokhoz. Az ember képes
alkalmazkodni, fejlődni: a lényéből, múltjából, tradíciójából, tudásából, műveltségéből
fakadó energiáit használja fel az evolúcióhoz. Van tehát egy rendkívül erős összetartó közeg
az emberek, a társadalmak között: a műveltség, a kultúra, a tudomány, amit örököltünk és
szereztünk. Ezen muníció tárgyilagosságával tűzzük ki céljainkat. Mindannyian felelősek
vagyunk azért, ami szűkebb vagy tágabb világunkban történik. A felelősség a döntésekben és
a tevékenységekben jelenik meg. Hitünk szerint a cél az ”emberek, társadalmak globális
helyzetének” javítása / L. Ervin /.
A kérdés, amire választ szeretnénk adni, tehát úgy hangzik: mit lehet tenni azon célok
elérésének érdekében, amelyek megfelelőek lehetnek az emberek helyzetének javítására. A
választ összetettnek, bonyolultnak érezzük, pedig egyszerű: emberi léptékben
gondolkodunk, és ezen a szinten is elutasítjuk az agressziót és a durvaságot, de nem tűrjük a
tehetetlenséget. Támogatjuk a tenni akarást és a tehetséget, de nem tűrjük a gátlástalan
karrierizmust, és a telhetetlenséget. A határozott jóakarat diktálja tetteinket elítélve a
szolgalelkűséget.

Messianisztikus rögeszmék nélkül, morális értékek deklarálásával fejtjük ki
tevékenységünket. Alapértékeink: humánum, szolidaritás, tolerancia, kooperáció,
racionalitás, transzparencia.
Semmiféle szellemi vagy anyagi optimumot nem kínálunk. Szemléletünk a felelős
problémamegoldások, a való élet kérdései megoldásának szemlélete: olyan
rendszerszemlélet, amely humán-stratégiai megjelenésű, a gondolkodás és cselekvés
mozgásterét és perspektíváit terjeszti ki emberi dimenziókra.
Ez a szemléletű gondolkodás és cselekvés ott van minden alkotó zsenialitásában így teszi
jobbá a világot. Bízunk a tudomány és a kultúra problémamegoldó képességében.
Mindenkinek azt szeretnénk mondani: igen, tettem már valamit!
Ehhez a mindenféle értelemben jó feladathoz szeretnénk minél több Embert megnyerni.

 

Tevékenységeinkkel az embert támogatjuk anyagi, szellemi és morális értelemben az
általános tevékenységeinken túl alábbi területeken végzett kiemelt munkával:
– egészséges életmód és egészség diagnosztika
– egészség megőrző és javító programok
– megélhetést, jobb, céltudatos életet segítő projektek
– oktatási, nevelési tevékenység
– helyi közösséget szervező programok
– közbiztonság növelése
– tehetséges fiatalok segítése
– fontos tudományos munkák segítése.

Munkánk során együttműködünk civil szervezetekkel.

Az nem véletlen, hogy a Földön az embernek alakultak ki képességei a világ alakítására, a
tudatos alkotásra, a többdimenziós kommunikációra. A társadalmak fejlődésének olyan
korszakában vagyunk, amely létkérdéseket vet fel. Fejlődő társadalmat akarunk!
A fenntartható fejlődés / ill. tartalmi megfelelői / koncepciója szellemében fogalmazta meg
John R. Hicks / 1939 / a jövedelem fogalmát: „az a maximális érték, amit az ember az adott
héten elfogyaszthat azt remélve, hogy a hét végén még ugyan olyan jól élhet, mint a hét
elején. „